Wróć do listy artykułów

Regulamin Sklepu Internetowego

15.11.2018, 12:53

Sklep internetowy Medicover Vital jest prowadzony przez Medicover sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, tel. 48 22 592 70 00, fax 48 22 597 70 79, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021314, NIP: 525-15-77-627 o kapitale zakładowym 36 000 000 złotych, opłaconym w całości. Medicover sp. z o.o. reprezentowana jest przez zarząd spółki.

 

 1. SŁOWNICZEK
 • Aktywacja uprawnień – uzyskanie przez Beneficjenta uprawnień do korzystania z Usług nabytych w Sklepie Internetowym.
 • Beneficjent (Pacjent) – Klient lub osoba uprawniona do korzystania z Usług zakupionych w Sklepie Internetowym przez Klienta.
 • Infolinia Medicover– infolinia dostępna pod nr tel. 500 900 550, za pośrednictwem której możliwe jest złożenie zamówienia, uzyskania wsparcia w procesie zakupowym, w tym informacji o Towarach i Usługach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 • Karta Produktu – opis Towaru, Usługi lub Pakietu Usług znajdujący się w Sklepie Internetowym.
 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów na swój lub cudzy rachunek.
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Usług lub Towarów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: ilość Usług, Towarów, dane do faktury, formy płatności, miejsce realizacji Usługi, miejsce dostawy, dane Klienta.
 • Medicover – Medicover sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, tel. 48 22 592 70 00, fax 48 22 597 70 79, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021314, NIP: 525-15-77-627.
 • Pakiet Usług – zbiór Usług lub innych świadczeń dostępnych dla Beneficjenta, stanowiących pewną całość i możliwych do wykorzystania w określonym przedziale czasowym, w określonym miejscu, za określoną cenę, w Sklepie Internetowym.
 • Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do Medicover pośredniczący przy realizacji płatności.
 • Potwierdzenie zakupu – wiadomość e-mail wysłana przez Sklep Internetowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że zamówiona usługa może zostać zrealizowana, a towar dostarczony.
 • Sklep Internetowy – prowadzony przez Medicover sklep internetowy, dostępny w domenie internetowej medicovervital.pl.
 • Usługa – usługa sprzedawana przez Sklep Internetowy szczegółowo opisana w Karcie Produktu.
 • Zamówienie - oświadczenie woli nabycia przez Klienta Usługi w Sklepie Internetowym wyrażone przez umieszczenie Usługi lub Towaru w Koszyku i przejście do kolejnego kroku – „zamawiam i płacę”.
 • Towar - produkt sprzedawany przez Sklep Internetowy szczegółowo opisany w Karcie Produktu.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Niniejszy regulamin określa:

 • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,
 • warunki składania Zamówień na Usługi oraz Towary oferowane przez Medicover dostępne w Sklepie Internetowym,
 • zasady uiszczania przez Klienta ceny nabycia Usług lub Towarów nabywanych w Sklepie internetowym,
 • uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy nabycia Usług lub Towarów,
 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.2 Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, składania Zamówień, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) lub telefon.

2.3 W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

2.4 W Sklepie Internetowym prowadzona jest sprzedaż jedynie na rzecz osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawnych. Podmioty nie będące konsumentami mogą dokonywać zakupów Towarów i Usług w innych kanałach sprzedaży obsługiwanych przez Medicover.

2.5 Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym Klient potwierdza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2.6 Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego oraz składanie Zamówień przez Klienta na Usługi i Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.

2.7 Aby złożyć zamówienie na Usługi lub Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez podanie danych określonych w ust. 4.4 niniejszego Regulaminu.

2.8 Złożenie zamówienia możliwe jest również za pomocą Infolinii Medicover. W takim przypadku Klient zostanie poproszony o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności, a następnie konsultant Infolinii Medicover przeprowadzi go przez proces składania Zamówień opisany w dalszej części Regulaminu.

2.9 Rozliczenia transakcji nabycia Usług lub Towarów przeprowadzane są zgodnie z informacjami znajdującymi się w Sklepie Internetowym za pośrednictwem systemów płatniczych wskazanych w ust. 5.2

 1. INFORMACJE O USŁUGACH I TOWARACH

3.1 Informacje o Usługach i Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.2 Szczegółowy opis oraz warunki korzystania udostępnianego Towaru lub Usługi znajdują się w przypisanej mu Karcie Produktu.

3.3 Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN); Całkowity koszt zamówienia (tj. ceny wszystkich Usług oraz Towarów objętych tym samym Zamówieniem) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. Ceny są wskazane w wysokości brutto.

3.4 Medicover zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach oraz rodzaju Towarów i Usług.

 1. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1 Klient może składać Zamówienia na Usługi oraz Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz przerw technicznych.

4.2 Składanie Zamówień z pomocą konsultantów Infolinii możliwe jest w godzinach jej pracy tj. w dni robocze 8:00-20:00, weekendy i święta 8:00-18:00. 

4.3 Medicover nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji w Sklepie Internetowym oraz błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Klienta.

4.4. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Usługę lub Towar będące przedmiotem Zamówienia, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji, w szczególności:

 • wypełnić formularz zamówienia podając: imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, PESEL lub nr paszportu oraz numer telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres mailowy,
 • zaakceptować regulamin oraz warunki świadczenia Usług,
 • w przypadku potrzeby otrzymania faktury wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Usługi bądź Towaru przez Beneficjenta,
 • wybrać formę płatności,
 • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

4.5 Zamówienia i Usługi będą realizowane wyłącznie na terenie Polski.

4.6 Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, jeżeli Klient prawidło określił Towar lub skonfigurował Usługę według wytycznych dostępnych każdorazowo w Karcie Produktu oraz dokonał pełnej wpłaty.

4.7 Klient jest zobowiązany do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych, wskazanych w punkcie 4.4 powyżej, niezbędnych do stworzenia zamówienia.

4.8 W przypadku Towarów i Usług nie wymagających rezerwacji terminu zamówienie uznaje się za niezłożone przez Klienta, jeżeli w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia formularza i wysłania do serwera Medicover nie wpłynie opłata za Usługę lub Towar. W przypadku Usług wymagających rezerwacji terminu zamówienie uznaje się za niezłożone przez Klienta, jeżeli w ciągu 15 minut od wypełnienia formularzy i wysłania do serwera Medicover nie wpłynie opłata za Usługę.

4.9 Medicover może wstrzymać się od wykonania umowy w przypadku, gdy jest ono niemożliwe lub wiąże się z nim ryzyko poniesienia przez Medicover szkody, w następstwie:

 • podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,
 • braku możliwości kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,
 • uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub innego naruszenia prawa w związku ze złożonym zamówieniem.

4.10 Umowa podlega wykonaniu w przypadku wyjaśnienia wątpliwości lub usunięcia nieprawidłowości. Medicover może również anulować Zamówienie, jeśli nieprawidłowość jest nieusuwalna albo nie zostanie usunięta w odpowiednim terminie. Jeśli Medicover rozwiąże umowę albo umowa ta jest nieważna zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, Klient otrzyma zwrot wpłaconej ceny. Zwrot wpłaconej ceny jest równoznaczny z oświadczeniem Medicover o rozwiązaniu umowy lub oświadczeniem o uchyleniu się od skutków złożenia Potwierdzenia Zakupu.

 1. PŁATNOŚCI, ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.1 Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego Zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt nabytych przez Klienta Usług lub /i Towarów.

5.2 Płatności za Zamówienie mogą być realizowane za pośrednictwem systemów płatniczych wskazanych zgodnie z wybraną formą płatności w Sklepie Internetowym.

5.3  Datą zawarcia umowy jest data otrzymania Potwierdzenia Zakupu przez Klienta.

5.4 Aktywacja uprawnień będzie dokonywana po zakupie Towaru lub Usługi oraz po zrealizowaniu płatności, a termin jej rozpoczęcia lub realizacji będzie określony w Karcie Produktu

5.5 Sposób dostarczenia Usługi lub Towaru jest opisane każdorazowo w Karcie Produktu dostępnej w Sklepie Internetowym.

5.6 Zakres Usługi, specyfikacja Towaru oraz ewentualna gwarancja dotycząca Usługi lub Towaru są dostępne w Karcie Produktu.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1 Klient może pisemnie odstąpić od umowy zakupu Towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy wysyłając mail na adres: e-dok@medicover.pl  lub za pomocą formularza online dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

6.2 W przypadku Towaru dostarczonego w zapieczętowanym opakowaniu odstąpienie od umowy nie jest możliwe po otwarciu opakowania.

6.3 W przypadku zakupu Usługi odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, jednak w przypadku Usługi mającej określony termin realizacji odstąpienie możliwe jest nie później niż 24 h przed tym terminem.

6.4 Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku rozpoczęcia korzystania z Usługi.

 6.5 Medicover gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Klienta dodatkowym kosztem.

   7. DANE OSOBOWE

7.1 Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym, przetwarzane są przez Medicover sp. z o.o. z adresem siedziby: al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (administrator danych).

7.2 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów Towarów i Usług oraz korzystania z Usług. Medicover przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów oraz Usług nabytych w Sklepie Internetowym. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna tutaj.

7.3 Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

7.4 Jeżeli Klient umieszcza w ramach serwisu Sklepu Internetowego dane Beneficjentów (w tym ich imię i nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 1. REKLAMACJE

8.1 Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Internetowego można przekazać na jeden z poniższych sposobów:

 • pocztą elektroniczną na adres: e-dok@medicover.pl,
 • telefonicznie 500 900 550 dostępnym w dni powszednie w godz. 8-16,
 • wypełniając formularz online dostępny na stronie Sklepu Internetowego.

8.2 Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych, reklamacje dotyczące zakupionych towarów i usług, których sprzedawcą jest Medicover rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: Medicover Sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta – Reklamacje Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: e-dok@medicover.pl.

8.3 W przypadku reklamacji lub roszczenia związanego z realizacją Usługi lub zakupem Towaru Klient na wezwanie Medicover dokona czynności umożliwiających otrzymanie przez Medicover wszelkich informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia reklamacji.

8.4 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży Towaru lub Usługi jest sąd właściwy według właściwości ogólnej.

8.5 Opłata za połączenia telefoniczne z Medicover jest równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.

 1. OPINIE

9.1 Klienci dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym mogą wyrazić opinię dotyczącą obsługi zamówienia , nabytego Towaru lub Usługi. Dodanie opinii jest dobrowolne i nieodpłatne. Opinia dodawana jest jednokrotnie i nie podlega dalszemu edytowaniu.

9.2 Wyrażenie opinii polega na przyznaniu oceny w postaci od 1 do 5 gwiazdek i może dodatkowo zawierać komentarz słowny.

9.3 Na prośbę klienta komentarz słowny dodany do opinii może zostać ukryty dla innych użytkowników Sklepu Internetowego. W takim przypadku dla pozostałych użytkowników dostępna jest jedynie ocena w postaci przyznanych gwiazdek.

9.4 Klient zobowiązuje się do wyrażania opinii zgodnych z prawdą oraz przyjmuje do wiadomości, iż ponosi wyłączną odpowiedzialności za treść wyrażonych opinii.

9.5 Podmiot prowadzący Sklep Internetowy jest uprawniony do usunięcia opinii naruszających przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

9.6 Wyrażone opinie są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego.

9.7 Opinie weryfikowane są za pomocą adresu e- mail, który został użyty w procesie zakupowym. Opinia wyrażona przez osobę posługującą się e-mailem, który został użyty w procesie zakupowym zostanie oznaczona jako: "opinia potwierdzona zakupem". Pozostałe opinie będą oznaczone jako: "opinia niepotwierdzona zakupem.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Usługi nabywane w Sklepie Internetowym nie mogą być odsprzedawane, odstępowane, użyczane osobie trzeciej bez zgody Medicover.

10.2 Nabyte Usługi i Towary nie podlegają zamieniane na inne Usługi lub Towary.

10.3 Nabyte Usługi nie zastępują Usług świadczonych na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

10.4 Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu regulaminu na stronie  www.medicover.com.pl Zmiana regulaminu nie wpływa na realizację umów, które zostały zawarte przed jego zmianą.

10.5 Regulamin wchodzi w życie w dniu 19.01.2023r.