Wróć do listy artykułów

Polityka prywatności serwisu MediClub

23.08.2022, 11:22

Polityka Prywatności Medicover sp. z o. o.

Poufność danych i ochrona prywatności użytkowników Serwisu MediClub stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Medicover sp. z o.o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności Serwisu MediClub (dalej „Polityka Prywatności”) ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Ciebie. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o Administratorze rozumie się przez to Medicover sp. z o.o., która samodzielnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych;
 • Serwis - strona internetowa – prowadzona przez Medicover sp. z o.o. dostępna pod adresem www.mediclub.pl poprzez, którą można zarejestrować Konto w Serwisie MediClub i korzystać z Usługi elektronicznej, zgodnie z Regulaminem.
 • Regulamin – regulamin serwisu MediClub dostępny pod adresem www.mediclub.pl

Jeżeli chcesz poznać szczegóły pozyskiwania i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem Polityki Prywatności.

Wszelkie pojęcia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć zgodnie z Regulaminem.

Jakie dane możemy przetwarzać?

Zakres danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać, może być różny w zależności od usługi, z jakiej korzystasz. Państwa dane osobowe możemy pozyskać w następujący sposób:

 • podczas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu oraz podczas nawiązywania kontaktu z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w Serwisie:

Aby skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez nasze serwisy, będziesz musiał być zalogowany lub zarejestrowany.

Niektóre funkcjonalności i usługi nie wymagają logowania, niemniej jednak dostęp do nich jest możliwy po przesłaniu odpowiednich formularzy.

Możemy również uzyskać Twoje dane gdy będziesz się z nami kontaktował, za pomocą danych kontaktowych podanych w serwisie.

 • automatycznie, podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu:

Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych i korzystania z Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty i aktywności, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie (zob. Polityka Cookies Medicover).

W ramach działań podejmowanych poza Serwisem może również przetwarzać inne dane osobowe dotyczące Ciebie. Poniżej przedstawiamy linki zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych przez Medicover Sp. z o.o.:

Przetwarzanie danych osobowych przez Medicover Sp. z o.o. na portalach społecznościowych:

Przetwarzanie danych osobowych przez Medicover Sp. z o.o. w związku z

udzielaniem świadczeń zdrowotnych i opieką medyczną.

Przetwarzanie danych osobowych przez Medicover Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem serwisu Ranking Lekarzy:

 1. a) przetwarzanie danych osobowych lekarza
 2. b) przetwarzanie danych osobowych pacjenta

Przetwarzanie danych osobowych przez Medicover Sp. z o.o. w związku z działaniami rekrutacyjnymi.

Przetwarzanie danych osobowych przez Medicover Sp. z o.o. w związku z działaniami marketingowymi i prowadzonym kontaktem.

Przetwarzanie danych osobowych przez Medicover sp. z o.o. w związku z prowadzoną współpracą biznesową.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach serwisu

§ 1. Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych pozyskiwanych w ramach rejestracji i korzystania (jako członek MediClub) z Serwisu jest Medicover sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-807, al. Jerozolimskie 96 (dalej jako: Medicover).

Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.medicover.pl
 • przez e-mail: dok@medicover.pl
 • telefonicznie: 500 900 500

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie, na adres:

                                    Inspektor Ochrony Danych

                                    Medicover Sp. z o.o.

                                    Al. Jerozolimskie 96

                                    00-807 Warszawa

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Monika Sobczyk.

§ 2. Jakie dane pozyskujemy i jak je wykorzystujemy?

Za każdym razem, gdy poprosimy o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Cię dokładnie o warunkach ich przetwarzania.

Dotyczące Ciebie dane osobowe możemy zbierać za pomocą formularzy czy w związku z funkcjonowaniem Twojego konta w serwisie. Twoje dane osobowe możemy również uzyskać, jeżeli napiszesz do nas lub zadzwonisz wykorzystując dane kontaktowe podane w serwisie lub w niniejszej Polityce Prywatności.

Twoje dane mogą być wykorzystywane przez Medicover między innymi w następujących celach:

 • zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej (rejestracja Konta w Serwisie MediClub (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. b) ROD);

Rejestracja Konta następuje w sposób automatyczny, co stanowi podejmowanie decyzji w sposób całkowicie zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 ust. 2 lit. a) RODO przez dostawcę Serwisu. Wskazana decyzja podejmowania jest wyłącznie w oparciu o podanie prawidłowych danych rejestracyjnych.

Rejestracja Konta może nastąpić także w ten sposób, że na innej stronie internetowej (innej niż strona MediClub) lub aplikacji mobilnej Administratora (Medicover sp. z o.o.) lub jego Partnera (w tym spółki powiązanej z Administratorem) użytkownik zostanie zapytany o chęć utworzenia Konta w Serwisie MediClub przy wykorzystaniu danych już podanych w ramach korzystania z usługi (innej niż MediClub) na tej stronie lub aplikacji. W przypadku wyrażenia takiej chęci (akceptacji regulaminu MediClub) Medicover sp. z o.o. wykorzysta dane osobowe podane wcześniej w ramach korzystania z tej innej usługi (niż MediClub) do utworzenia Konta w Serwisie MediClub. Jeżeli wskazana inna usługa nie jest świadczona przez Medicover sp. z o.o. to w tym przypadku spółka pozyska od innego podmiotu (na którego stronie lub w aplikacji zaakceptujesz regulamin MediClub) informacje o takiej akceptacji regulaminu Serwisu MediClub i pozyska niezbędne dane osobowe do utworzenia Konta w Serwisie MediClub. Pamiętaj, że:

 1. Zawsze możesz utworzyć Konto w Serwisie bezpośrednio na stronie MediClub (tj. bez wskazanego mechanizmu wykorzystania wcześniej podanych danych w innej usłudze);
 2. Zakończenie korzystania ze wskazanej innej usługi, z której pozyskiwane będą dane osobowe na potrzeby utworzenia konta w Serwisie MediClub (i np. usunięcie tam konta) nie powoduje automatycznej utraty możliwości korzystania z Serwisu MediClub;
 3. Wykorzystanie danych (z innej usługi) nie będzie nigdy dotyczyć danych szczególnych kategorii (np. o stanie zdrowia) w rozumieniu RODO;
 4. Celem przekazania danych jest wyłącznie świadczenie usługi w ramach Serwisu MediClub;
 5. Przed akceptacją możliwości wykorzystania danych podanych w ramach korzystania z innej usługi zawsze otrzymasz informację o zakresie przekazywanych danych, który najczęściej dotyczyć będzie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz daty urodzenia;
 • korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną ((podstawa – art. 6 ust. 1 lit. b) ROD) na którą zgodnie z Regulaminem składa się:
 1. Przeglądanie treści Serwisu;
 2. Rejestracja Konta;
 3. Logowanie do Konta;
 4. Reset hasła do Konta;
 5. Przeglądanie i zmiana elementów Konta, w tym profilu Użytkownika (w zakresie wskazanym na Koncie Użytkownika);
 6. Przeglądanie treści Serwisu jako Zarejestrowany Użytkownik;
 7. Możliwość złożenia Zamówienia w ramach Umowy odpłatnej jako Zarejestrowany Użytkownik bez konieczności podawania wszystkich danych w toku procesu zakupowego;
 8. Możliwość dodawania (na Koncie) danych innych osób w celu ułatwienia składania Zamówienia w Sklepie Internetowym na rzecz tych osób;
 9. Przeglądanie (na Koncie) historii i statusu złożonych Zamówień;
 10. Możliwość usunięcia Konta (wypowiedzenia Umowy o Usługę elektroniczną);
 11. Możliwość otrzymywania powiadomień (drogą wiadomości e-mail lub SMS, komunikatów na stronie internetowej lub w przeglądarce – tzw. WebPush) dotyczących Benefitów a także powiadomień, których celem jest podnoszenie świadomości w zakresie dbania o zdrowie.
 • podobnie jak w przypadku wskazanym powyżej (w pkt 1), który dotyczy wykorzystania danych (na potrzeby rejestracji Konta w MediClub) podanych w ramach innych usług, możesz także zdecydować się na wykorzystanie danych przetwarzanych przez nas (Medicover sp. z o.o.) w ramach MediClub na potrzeby innych usług. Dotyczy to także innych spółek (niż Medicover sp. z o.o.) z naszej grupy, z których usług korzystasz lub będziesz korzystać. Przykładowo korzystając z usług Centrum Medycznego Damiana sp. z o.o. możesz wyrazić zgodę na pozyskanie przez Centrum Medyczne Damiana sp. z o.o. (stale lub jednorazowo) danych przetwarzanych przez Medicover sp. z o.o. w ramach MediClub. W tym przypadku po wcześniejszym zweryfikowaniu wyrażenia w/w zgody udzielimy wskazanemu przez Ciebie podmiotowi jednorazowego lub stałego (w zależności od treści Twojej zgody) dostępu do Twoich danych przetwarzanych w ramach Serwisu MediClub. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili składając takie oświadczenie także Medicover sp. z o.o., zgodnie z treścią niniejszej Polityki prywatności (sekcja „Twoje prawa” – zob. poniżej).
 • w przypadku korzystania przez Ciebie z usług świadczonych odpłatnie lub finansowanych ze środków publicznych w ramach refundacji, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Medicover, w tym wynikających z ustaw rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z brzmieniem tych ustaw, przez okres wynikający z przepisów w nich zawartych;
 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Ciebie zapytanie do Medicover w tym w zakresie reklamacji zgłoszonej zgodnie z Regulaminem – w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • komunikacji z Tobą, w tym za pomocą technologii webpush – w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci nawiązania i podtrzymania komunikacji z Tobą jako naszym klientem lub użytkownikiem naszych serwisów, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym z uwagi na konieczność wykorzystania technologii Cookies dla poprawnego funkcjonowania tej możliwości komunikacji z Tobą, zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie technologii Cookies. Dane w tym celu możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na wykorzystanie technologii Cookies (sprawdź naszą Politykę Cookies Medicover);
 • prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – na podstawie realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. Dane w tym celu możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną (od komunikacji marketingowej należy odróżnić przekazywanie powiadomień dotyczących Benefitów zgodnie z Regulaminem – obowiązek umowny Dostawcy usługi / w każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania powiadomień usuwając konto w Serwisie MediClub tj. kończąc umowę o korzystanie z Serwisu).
 • do tworzenia statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu nasz rozwój, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Medicover. W takim przypadku Twoje dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Medicover w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych Medicover.

W przypadku podania przez Użytkownika Serwisu danych innej osoby (np. w celu zamówienia produktu lub usługi) wskazane dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes Administratora. W tym przypadku Użytkownik powinien się upewnić (przed podaniem danych innej osoby), że jest to zgodne z jej wolą.

§ 3. Kto może mieć dostęp do Państwa danych?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z Medicover, tj. kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Medicover na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, obsługę księgową).

Odbiorcą danych mogą być także:

 • wybrani przez Użytkownika Serwisu dostawcy Benefitów zgodnie z Regulaminem, jeżeli potwierdzenie faktu rejestracji Konta w Serwisie MediClub będzie konieczny do skorzystania z Benefitu;
 • wybrani przez Użytkownika Serwisu Partnerzy Dostawcy Serwisu prowadzący sklepy internetowe, w przypadku, gdy Użytkownik skorzysta z możliwości dokonania zamówienia jako zarejestrowany członek MediClub w toku zakupów w tym sklepie internetowym.

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja).

Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę lub tego będziesz żądać, Medicover może udostępniać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, upoważnionym przez Ciebie.

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Medicover zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np.

 • z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter),
 • z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Hotjar, SALESmanago.

§ 4. Inne informacje

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest warunkiem zawarcia umowy z Medicover lub może być wymagane przepisami prawa – wszystko w zależności od usługi oraz zakresu świadczenia, jakie udziela Tobie Medicover. Każdorazowo poinformujemy Cię w odpowiedniej klauzuli informacyjnej o dobrowolności lub konieczności ujawnienia Medicover danych osobowych. 

Twoje dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Ciebie oraz informacje dotyczące produktów, które nabywasz lub usług, z których korzystasz, lub plików cookies, jakie są zapisane na Twoim urządzeniu będziemy przeprowadzać wnioskowania dotyczące Twoich preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam do budowy Twojego profilu marketingowego, naszej strategii marketingowej i dalszego rozwoju. W oparciu o zbudowane profile będziemy mogli lepiej dopasowywać do Twoich oczekiwań nasz przekaz, co oznacza, że będziesz otrzymywać od nas mniej nieprzydatnych informacji i ofert produktów, których zakupem nie jesteś zainteresowany. W każdym przypadku profilowania ocenia (i komunikuje) czy określony proces jest niezbędny do realizacji usługi (w tym przypadku podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jest związany z realizacją usługi. W tym drugim przypadku w zależności od oceny przetwarzanie danych może nastąpić w oparciu o uzasadniony interes Administratora (z możliwością zgłoszenia sprzeciwu m.in. dostosowania treści powiadomień do preferencji Użytkownika) lub zgodę. W każdym przypadku Dostawca przejrzyście informuje o podstawach prawnych profilowania. Bez wyraźnej zgody Użytkownika lub istnienia przepisów prawa profilowanie nie będzie opierać się ani prowadzić do przetwarzania danych o stanie zdrowia.

Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo wycofania zgody (wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne a zgodę można wycofać w każdej chwili / wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),
 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji w przypadku decyzji podejmowanych w sposób zautomatyzowany.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji praw znajdziesz tutaj ->>

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niezależnie od praw przysługujących Tobie na gruncie RODO, jeżeli nie chcesz korzystać z Serwisu jako Zarejestrowany Użytkownik (członek MediClub), w tym otrzymywać powiadomienia z Konta, w każdej chwili możesz usunąć Konto, wykorzystując funkcjonalność Konta lub zgłaszając takie żądanie na adres e-mail: mediclub@mediclub.pl.

Bezpieczeństwo danych

Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Medicover zabezpieczony jest przed dostępem osób nieuprawnionych.

Medicover sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści Polityki Prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Pobierz Politykę Prywatności serwisu MediClub